Homongi (H002-Light Violet Kimono mit einem goldenen Obi)

保存